Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Coin Games B.V., gevestigd aan de Gedempte Achterburggracht 6, 1723 HT in Noord-Scharwoude, KvK-nummer 37065387, BTW-identificatienummer NL8014.53.100.B01.

1.2 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Coin Games vervallen.

1.3 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Coin Games schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

1.4 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Noord-Scharwoude (gemeente Dijk en Waard), alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.5 Afspraken met personeel binden Coin Games niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Coin Games een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen, te huren, koopt, of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2 OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Coin Games is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is zestig dagen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Coin Games opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 De prijzen in de offertes zijn van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.5 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Coin Games gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Coin Games kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Coin Games te voldoen.

2.6 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Coin Games het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

2.7 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 6 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van Coin Games worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

2.8 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien zulks uitdrukkelijk staat vermeld.

2.9 Indien prijzen vermeld zijn voor ‘standaard montage’, zijn deze slechts geldig, indien de voor de plaatsing van de apparatuur benodigde elektriciteitsaansluitingen in de ruimte waarin de installatie dient plaats te vinden aanwezig zijn. De kosten van transport anders dan horizontaal zijn in de opgegeven prijzen nimmer begrepen.

2.10 Aanleg van elektriciteit is nimmer in de opgegeven prijs begrepen evenals kosten voor bouwkundige voorzieningen aan vloeren en hulp bij afladen en plaatsen en het leveren van de hiervoor benodigde hijswerken;

2.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Coin Games niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

2.12 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Coin Games wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken, binnen acht dagen franco aan Coin Games terug te zenden, bij gebreke waarvan Coin Games het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

3 OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Coin Games is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Coin Games kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Coin Games ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Coin Games zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Coin Games schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Coin Games alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Coin Games zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Coin Games is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4 LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk ‘betaling’.

4.2 De door Coin Games te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Coin Games.

4.3 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.5 Alle leveringstijden worden door Coin Games steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Coin Games eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.

4.6 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

4.7 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Coin Games, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.8 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Coin Games bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Coin Games schriftelijk is bevestigd.

4.9 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Coin Games kennis geeft, onverminderd het recht van Coin Games om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Coin Games omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.10 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Coin Games voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Coin Games het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Coin Games verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.11 Ten onrechte aan Coin Games geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.12 Coin Games is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Coin Games een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.13 Indien Coin Games goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Coin Games gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Coin Games ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.14 Indien tijdens de uitvoering van een door Coin Games aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Coin Games onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Coin Games het recht te vorderen, dat de opdracht wordt gewijzigd. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Coin Games reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.

5 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Coin Games door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Coin Games van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.2 Ingeval van langer durende overmacht zal Coin Games daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever en heeft opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Coin Games het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6 KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen drie maanden na uitvoering van de opdracht mogelijk. Coin Games is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Coin Games als bindend.

6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk één jaar na oplevering- aan Coin Games worden gemeld.

6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door Coin Games voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Coin Games in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.

6.5 Indien Coin Games een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Coin Games de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

6.6 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.7 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt -evenmin als op de levering van tweedehands goederen- nooit garantie gegeven.

6.8 Indien Coin Games ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom; de vervangen onderdelen dienen door opdrachtgever aan Coin Games te worden geretourneerd.

6.9 De garantie vervalt indien:
a. de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Coin Games zijn aangesteld;
c. schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

6.10 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Coin Games zijn bevestigd.

6.11 Klachten ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. worden niet in behandeling genomen.

6.12 Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Coin Games te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Coin Games, zonder dat opdrachtgever hierover enige vergoeding aan Coin Games in rekening kan brengen.

6.13 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Coin Games niet; met name zal Coin Games in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Coin Games geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Coin Games te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.

7.2 Opdrachtgever is gehouden Coin Games schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding die derden tegen Coin Games instellen over schade ontstaan door of met het geleverde.

7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.4 Coin Games verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking of inbouw geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

7.5 Coin Games aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat – niettegenstaande de feitelijke aflevering – pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Coin Games verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

8.2 Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Coin Games -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Coin Games zouden worden onttrokken.

8.3 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

8.4 Coin Games is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Coin Games niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9 VERHUUR

9.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde overeenkomstig het gestelde sub 9.3. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Coin Games is terugontvangen, echter met dien verstande dat als het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

9.2 Coin Games zal het verhuurde mede ten gunste van de opdrachtgever verzekeren tegen verlies of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan de zijde van de opdrachtgever, voor welke schade de opdrachtgever volledig aansprakelijk is. Voor schade die door de verzekering wordt gedekt, geldt te allen tijde een eigen risico van € 500,00 per schade, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.

9.3 Het gehuurde zal door Coin Games in goede staat worden afgeleverd, de opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering op gebreken en/of beschadigingen te onderzoeken. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

9.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Coin Games. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Coin Games het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

9.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Coin Games daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

9.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Coin Games- niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.7 Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften van Coin Games te onderhouden. Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Coin Games voorgeschreven materialen te gebruiken.

9.8 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze Coin Games inlichten.

9.9 Opdrachtgever zal Coin Games te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Ook behoudt Coin Games zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.

9.10 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan Coin Games. Coin Games is gerechtigd de terugontvangen goederen zelf te (doen) herstellen en/of reinigen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van Coin Games als bindend.

10 BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Coin Games daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Coin Games is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle overige betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek, in gangbare Nederlandse munt.

10.3 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Coin Games moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 35,00.

10.5 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Coin Games het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Coin Games te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Coin Games aanleiding ziet zulks te verlangen.

11 GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Coin Games is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.